Algemene Voorwaarden

Introductie

Ovunda Styling verzorgt opdrachten op het gebied van kledingstyling voor commerciële, fashion , personal branding,  lifestyle foto en/of video producties. 

 

Toepasselijkheid en definities

 1. De opdrachtgever verklaart bij het aangaan van elke overeenkomst en/of opdracht met Ovunda Styling bekend te zijn met deze algemene voorwaarden en deze voorwaarden op de website http://www.ovundastyling.nl te hebben gelezen.
 2. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten gesloten tussen opdrachtgever en Ovunda Styling, gevestigd te Rotterdam.
 3. Van deze algemene voorwaarden kan slechts worden afgeweken, indien dit tevoren uitdrukkelijk en schriftelijk is overeengekomen.
 4. Andere voorwaarden van een opdrachtgever of derden worden door Ovunda Styling uitdrukkelijk van de hand gewezen, tenzij deze tevoren uitdrukkelijk en schriftelijk door Ovunda Styling zijn aanvaard.
 5. Onder opdrachtgever wordt verstaan: de partij die opdracht geeft aan Ovunda Styling. Onder opdrachtnemer wordt verstaan: Ovunda Styling.

 

Offertes, pre contractuele fase

 1. Eventuele mondelinge overeenkomst van opdracht komt tot stand door bevestiging van de aanvraag per e-email.

 

Inhoud van de overeenkomst

 1. Opdrachtnemer verleent in opdracht van individuele of zakelijke opdrachtgevers diverse diensten op een afgesproken datum, tijdstip en locatie tegen tevoren afgesproken tarieven.

 

Uitvoeren van de overeenkomst

 1. Opdrachtnemer zal de overeenkomst uitvoeren volgens de eisen van een goed vakmanschap zoals in de branche gebruikelijk is.
 2. Indien de overeengekomen activiteiten van opdrachtnemer op verzoek van opdrachtgever worden uitgesteld of bespoedigd, zijn de kosten daarvan voor rekening en risico van opdrachtgever.
 3. Indien opdrachtgever zich niet houdt aan de afgesproken datum en/of locatie, dan wel aan het afgesproken tijdstip, is opdrachtnemer gerechtigd het volledige bedrag in rekening te brengen.
 4. Wijziging of aanvulling van de overeenkomst is slechts mogelijk met wederzijdse goedkeuring en schriftelijke bevestiging per email of brief.
 5. Indien de opdrachtgever een geplaatste order geheel of gedeeltelijk annuleert, dan zullen de werkzaamheden die werden verricht en de daarvoor bestelde of gereedgemaakte zaken, vermeerderd met de eventuele aanvoer-afvoer en afleveringskosten daarvan en de voor de uitvoeren van de overeenkomst gereserveerde arbeidstijd, integraal aan de opdrachtgever in rekening worden gebracht.
 6. Indien de opdrachtgever de overeengekomen opdracht annuleert, zal de opdrachtnemer een annuleringsvergoeding in rekening brengen van 40% van de totale kosten van de opdracht. Wordt de opdracht binnen 48 uur voor aanvang geannuleerd is Ovunda Styling genoodzaakt het totale overeengekomen bedrag in rekening te brengen.

Betaling

 1. Betaling dient, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, binnen 30 dagen na dagtekening van de factuur volledig plaats te vinden. Indien de opdrachtgever in gebreke blijft in de betaling van de termijn van 30 dagen dan is de opdrachtgever van rechtswege in verzuim zonder dat daartoe een ingebrekestelling is vereist. De opdrachtgever is dan wettelijk rente verschuldigd. De wettelijke rente over het opeisbaar bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat de klant in verzuim is tot het moment van voldoening van het volledige factuurbedrag. Indien de opdrachtgever de aanmaning en ingebrekestelling nalatig blijft de vordering te voldoen, kan Ovunda Styling de vordering uit handen geven, in welk geval de klant naast het dan verschuldigde totale bedrag en de wettelijke rente tevens gehouden is tot vergoeding van alle gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten.
 2. Betaling kan uitsluitend geschieden in Nederlands Valuta (EURO's)
 3. Opdrachtnemer staat tot geen van haar klanten in rekening-courant verhouding.
 4. In geval van liquidatie, executoriaal beslag of surseance van betaling van de onderneming van de opdrachtgever, of in geval van de (aanvraag van) de toepasselijkheid van de schuldsaneringsregeling op de klant, zijn de vorderingen van Ovunda Styling op de opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar.

 

Kwaliteit en garantie

 1. Opdrachtnemer staat in voor kwaliteit van de door haar naar beste weten en kunnen verleende diensten, inclusief de juiste informatie op de website.
 2. Van garantie zijn uitgesloten: de aansprakelijkheid voor het vervoer, dag en weekendtrips, deze berust volledig bij de desbetreffende reisorganisatie. De verantwoordelijkheid voor reis-annuleringsverzekering berust bij opdrachtgever.

 

Uitsluiting aansprakelijkheid

 1. Opdrachtnemer en derde deskundigen, die ze betrekt bij of ten behoeve van de totstandkoming en/of de uitvoering van enige overeenkomst, zijn niet aansprakelijk voor enige schade, voortvloeiend uit en verband houdende met de overeenkomst, welke een klant of enige door deze bij de uitvoering van de overeenkomst betrokken derde mochten lijden, direct of indirect, ongeacht wat daarvan de oorzaak is.

 

Beperking aansprakelijkheid

 1. Indien opdrachtnemer in enig geval, ondanks het eerder vermelde, voor enige schade aansprakelijk wordt gehouden, aanvaardt opdrachtnemer slechts aansprakelijkheid, voor zover deze aansprakelijkheid door haar verzekering wordt gedekt, tot het bedrag van de door de verzekering gedane uitkering.
 2. Indien de verzekering in enig geval niet tot uitkering overgaat, is opdrachtnemer nooit aansprakelijk voor meer dan het factuurbedrag voor de betreffende overeenkomst.
 3. Opdrachtgever zal opdrachtnemer vrijwaren voor alle aanspraken van derden tegen opdrachtnemer.

 

Overmacht

 1. Opdrachtnemer is niet aansprakelijk, indien en voor zover haar overeenkomsten en/of andere verplichtingen niet kunnen worden nagekomen door overmacht.
 2. Onder overmacht wordt verstaan elke bijzondere oorzaak en/of omstandigheid, die in redelijkheid niet geacht kan worden voor het risico van opdrachtnemer te komen.
 3. Opdrachtnemer heeft in geval van overmacht het recht haar verplichtingen op te schoren.
 4. Opdrachtnemer is tevens gerechtigd de overeenkomsten geheel of gedeeltelijk te ontbinden, dan wel te vorderen dat de inhoud van de overeenkomst zodanig wordt gewijzigd dat uitvoering mogelijk blijft.
 5. In geen geval is opdrachtnemer gehouden enige boete of schadevergoeding te betalen.

 

Verplichtingen opdrachtgever

 1. Opdrachtgever zal op tijd aanwezig zijn op de overeengekomen locatie, dan wel ervoor zorgen dat alle betrokken deelnemers tijdig aanwezig zijn.
 2. Opdrachtgever zal een reisverzekering en annuleringsverzekering afsluiten in geval van dag en weekendtrips.

 

Toepasselijk recht

 1. Op alle overeenkomsten is het Nederlands recht van toepassing.